Algemene Voorwaarden SKV

Algemene Voorwaarden SKV 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Netvisit B.V., handelsnaam SKV  (hierna genoemd SKV), met betrekking tot aansluitingen op en het gebruik van de door de SKV ter beschikking te stellen levering van radio/tv, internet- en telefoniediensten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 1: Definities

Afnemer: Klant – Abonnee

Degene waarmee de SKV een overeenkomst aangaat voor het ter beschikking stellen van een of meer diensten.

Kabelexploitant:

Netvisit B.V., handelsnaam SKV

Aansluiting:

Het geheel van technische voorzieningen, tot en met het punt waar het signaal via de kabel of glasvezel het perceel binnenkomt, benodigd voor aansluiting van de Afnemer op het netwerk en levering van de diensten. De apparatuur en aansluitkabels, benodigd voor ontvangst van de diensten, behoren niet tot de aansluiting.

Basisdienst:

De analoge en digitale televisie- en radiodienst.

Basispakket:

De analoge en digitale programma’s die voor elke Afnemer te ontvangen zijn. Voor het ontvangen van de digitale zenders is een digitale ontvanger of tv-toestel met ingebouwde ontvanger (DVB-C) noodzakelijk.

Internetaansluiting:

De toegang tot Internet via een of meer aansluitingen zoals deze door de SKV aan de Afnemer wordt aangeboden met inbegrip van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen welke in de loop der tijd zullen worden doorgevoerd.

Internetdiensten:

De diensten die via een Internetaansluiting aan de Afnemer worden aangeboden.

Modem:

Het modem met toebehoren, benodigd en geschikt voor het gebruik van SKV telefonie en internet.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen de SKV en de Afnemer ter zake van de realisatie van de diensten van SKV.

Password:

Een unieke reeks van tekens die door de SKV aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld, waarmee de Afnemer via zijn Internetaansluiting toegang kan krijgen tot de Internetdiensten.

Perceel:

Het bij de Afnemer in gebruik zijnde (deel van een) gebouw of woning waarin de aansluiting zich bevindt of waar deze wordt aangelegd.

Toegangscode:

Een Password en de overige identificatiegegevens benodigd voor het gebruik van de Internetdiensten die door de SKV aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld.

Programmatuur:

De programmatuur, die door de SKV ter beschikking wordt gesteld aan de Afnemer om een Internetaansluiting te kunnen realiseren.

Nummerbehoud:

Het behoud door de Afnemer van zijn telefoonnummer bij verandering van telefonieaanbieder.

Telefoonnummer:

De unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het netwerk en SKV en de identificatie van de Afnemer.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Een dienst dient te worden aangevraagd overeenkomstig de door de SKV vastgestelde procedure.

Als een overeenkomst is aangegaan op basis van “koop op afstand” (art. 6:230 BW) bijvoorbeeld door een aanvraag via de website, dan kan de Afnemer de overeenkomst binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst beëindigen. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Afnemer.

2.2 Degene die namens een (rechts)persoon een aanvraag indient, dient op verzoek van de SKV zijn bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan te tonen. Dit is met name van toepassing wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het aan te sluiten perceel.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de aanvraag door de SKV.

2.4 De SKV behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor om haar motiverende redenen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen.

 

Artikel 3: Aansluiting Radio/TV – Internet- Telefonie

3.1 De SKV zorgt voor de signaallevering ten behoeve van radio/tv.

3.2 De SKV zorgt voor de plaatsing van de modem ten behoeve van internet en telefonie.

De SKV sluit de kabel- of glasvezelmodem aan.

De SKV controleert werking  van de modem en verbinding met internet met behulp van eigen apparatuur.

De SKV controleert werking telefonie met behulp van eigen apparatuur.

3.3 De SKV sluit geen computer of laptop aan, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Apparatuur van de Afnemer die geplaatst wordt achter de modem valt nimmer onder de verantwoordelijkheid van de SKV. Een goede werking van deze apparatuur (router, computer, laptop, printer) is geheel voor rekening van de Afnemer.

3.5 De SKV is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of tekortkomingen in de apparatuur en/of de gebruikte telecommunicatieverbinding van welke aard dan ook. Dergelijke gebreken en/of tekortkomingen ontheffen de Afnemer niet van enige betalingsverplichting die ingevolge artikel 10 op hem rust.

 

Artikel 4: Beschikbaarheid radio/tv signaal, internetverbinding en telefonie

4.1 SKV streeft ernaar de Diensten altijd beschikbaar te houden. SKV kan niet garanderen dat de diensten altijd beschikbaar zijn.

4.2 Een tekortkoming in de levering van de Diensten is niet aan SKV toe te rekenen, als deze niet door de schuld van SKV is ontstaan en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van SKV komt. Er is dan sprake van overmacht. In geval van overmacht vervallen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van SKV, waaronder de verplichting tot levering van diensten, dit voor de duur van de overmacht. SKV is daarvoor aan de Afnemer geen schadevergoeding verschuldigd.

4.3 Onderbrekingen, storingen of andere fouten in het functioneren van het radio/tv signaal en/of Internetaansluiting en telefonie van welke aard dan ook of een vermoeden op dat gebied zullen door Afnemers, per helpdesk telefoon en/of per e-mail worden gemeld bij de SKV op de door de SKV aangegeven wijze. SKV tracht binnen 16 kantooruren actie te ondernemen of de gemelde storingen, onderbrekingen of fouten te verhelpen.

4.4 Als een dienst door een storing in het netwerk voor meer dan 12 uur onderbroken is en de Afnemer woonachtig of gevestigd is in het gebied waar de storing zicht voordoet, kan de Afnemer aanspraak maken op een storingsvergoeding. Deze storingsvergoeding bedraagt 1/30 deel van het maandelijkse abonnementsbedrag van de dienst die is uitgevallen, per 24 uur dat de storing voortduurt. Voorbeeld: duurt de storing tussen de 12 en 24 uur? Dan heeft de Afnemer recht op 1/30 deel van de maandelijkse abonnementskosten van de dienst die is uitgevallen. Voor elke 24 uur daarna komt er 1/30 deel bij. De Afnemer meldt de aanvraag voor de storingsvergoeding binnen 1 maand aan SKV.

In afwijking hiervan geldt dat als er sprake is van een storing veroorzaakt door overstroming, terroristische aanslag of oorlog de Afnemer geen recht heeft op een storingsvergoeding.

4.5 De Afnemer is desgevraagd gehouden om daartoe door de SKV aangewezen personen toegang te verschaffen tot de betreffende apparatuur, voor zover dat van belang is voor de uitvoering van werkzaamheden en/of het uitvoeren van controles.

4.6 De Afnemer zal de SKV alle medewerking verlenen om onderbrekingen, storingen of andere fouten in de signaallevering radio/tv, internetaansluiting of de telefonie te verhelpen, zonder dat ter zake aanspraak op enige vergoeding bestaat.

 

Artikel 5: Programmapakket radio/tv

5.1 De SKV biedt de programma’s die zijn opgenomen in de programmalijst. Deze lijst is verkrijgbaar op het kantoor van de SKV. De lijst is tevens te raadplegen en downloaden op de website van de SKV.

5.2 De SKV kan de samenstelling van het pakket wijzigen, het aantal programma’s vergroten of verkleinen. Indien het een wijziging of verkleining van het pakket betreft maakt de SKV deze tenminste een maand tevoren bekend

5.3 Het staat de SKV vrij, indien zij dit noodzakelijk acht, de zenderfrequenties te wijzigen. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn niet verhaalbaar op de SKV.

 

Artikel 6: Gebruiksbeperkingen internet

6.1 Het is de Afnemer niet toegestaan de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten te gebruiken en/of te doen gebruiken in strijd met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dan wel in strijd met enige wettelijke bepaling geldend in of buiten Nederland en/of in strijd met rechten van de SKV of rechten van derden waaronder andere Afnemers en andere aangeslotenen op Internet in of buiten Nederland.

6.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van diensten die niet in de Overeenkomst zijn begrepen dan wel gebruik te maken van Internetdiensten zonder de daarvoor vastgestelde prijs te betalen.

6.3 Het is de Afnemer niet toegestaan berichten te zenden naar andere aangeslotenen die ondubbelzinnig hebben verzocht daarvan verschoond te blijven.

6.4 De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst aan anderen over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SKV .

 

Artikel 7: Toegangscode internet

7.1 De SKV stelt aan de Afnemer een Toegangscode ter beschikking.

7.2 De Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van de aan hem ter beschikking gestelde Toegangscode wordt gemaakt.

7.3 De SKV is geautoriseerd alle berichten en opdrachten te verzenden die met behulp van de Toegangscode worden verzonden, zonder dat zij verplicht is de inhoud, herkomst of de echtheid van een dergelijk bericht of een dergelijke opdracht te onderzoeken.

7.4 De Afnemer zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te verzekeren dat de vertrouwelijkheid van de Toegangscode is gewaarborgd en dat daarvan geen onbevoegde personen kennis kunnen nemen.

7.5 De SKV zal een Toegangscode op verzoek van de Afnemer tegen de daarvoor geldende vergoeding blokkeren respectievelijk een vervangende toegangscode ter beschikking stellen.

 

Artikel 8: De Internet Programmatuur

8.1 Het eigendom van alle rechten van intellectuele eigendom belichaamd in de Programmatuur blijven onverkort berusten bij de SKV of de oorspronkelijke rechthebbende en worden op geen enkele wijze aan de Afnemer overgedragen.

8.2 De SKV verleent aan de Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Programmatuur in overeenstemming met de ter zake geldende instructies te gebruiken ten behoeve van de Internetaansluiting. De broncode van de Programmatuur wordt in geen geval aan de Afnemer ter beschikking gesteld.

8.3 De SKV behoudt zich het recht voor ten aanzien van het gebruik van de Programmatuur nadere, de Afnemer bindende, instructies te geven. In het bijzonder is het de Afnemer, behoudens ingeval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de SKV niet toegestaan de Programmatuur:

  1. Geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen anders dan door deze ten behoeve van de Internetaansluiting te laden op de ten behoeve van de Internetaansluiting gebruikte apparatuur;
  2. Voor andere doeleinden dan het gebruik van de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten te gebruiken;
  3. Te wijzigen, aan te vullen of om te zetten in brontaal.

8.4 De SKV vrijwaart de Afnemer iedere aanspraak van een derde dat de Programmatuur inbreuk maakt op rechten van een derde. De hiergenoemde vrijwaring geldt uitsluitend indien de Afnemer (een vermoeden van) dergelijke aanspraken terstond, schriftelijk, aan de SKV meldt en de behandeling daarvan volledig aan de SKV overlaat. Ingeval een aanspraak als hier bedoeld komt vast te staan en/of door de SKV wordt erkend, zal de SKV te hare keuze:

  1. Hetzij de Programmatuur zodanig (doen) wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd;
  2. Hetzij de Overeenkomst beëindigen en de Programmatuur terugnemen tegen restitutie van het gedeelte van de reeds door de Afnemer voor de Internetaansluiting betaalde bedragen dat betrekking heeft op de nog resterende aansluitingsperiode waarin niet van de Internetaansluiting gebruik kan worden gemaakt.

Iedere verdere aansprakelijkheid van de SKV ter zake van al dan niet terechte inbreuk- aanspraken van derden van welke aard dan ook wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5 De SKV biedt geen ondersteuning voor een draadloos netwerk en is derhalve niet verantwoordelijk voor de werking ervan.

8.6 Door het gebruik van de software accepteert de Afnemer de voorwaarden zoals die in de Licentie voor het gebruik van de software zijn opgenomen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De SKV is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Afnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de kant van de SKV bij de uitvoering van de Overeenkomst.

9.2 Ten aanzien van de onder 9.1 bedoelde schade is de vergoedingsplicht van de SKV beperkt tot een bedrag van 500,– per gebeurtenis. Indien de aansprakelijkheid van de SKV door verscheidene Afnemers voor dezelfde gebeurtenis of voor een aantal met elkaar samenhangende gebeurtenissen kan worden ingeroepen, beperkt de totale vergoedingsplicht zich tot een bedrag van € 2.500,–.

9.3 De SKV is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gegevensverlies of gegevensaantasting, financiële of commerciële verliezen of gederfde winst.

9.4 De Afnemer is aansprakelijk voor schade die de SKV lijdt als gevolg van enige handelwijze in strijd met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

9.5 De Afnemer draagt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten en/of de Programmatuur wordt gemaakt. De Afnemer vrijwaart de SKV tegen al dan niet terechte aanspraken van derden betreffende het gebruik dat de Afnemer van de Internetaansluiting, de Internetdiensten of de Programmatuur maakt.

 

Artikel 10: Betaling en facturering

10.1 Indien de Afnemer een betaalpakket afneemt machtigt de Afnemer de SKV om tegen de vervaldatum het factuurbedrag af te schrijven van een bank- of girorekening die de Afnemer aanhoudt bij een erkende financiële instelling. De Afnemer verplicht zich een dergelijke bank- of girorekening aan te houden welke geschikt is voor automatische afschrijvingen en op die desbetreffende bank- of girorekening voldoende saldi aan te houden.

10.2 Indien de Afnemer geen automatisch incasso kan afgeven, dan kan gekozen worden voor betaling op rekening. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, de betalingstermijn is 14 dagen.

10.3 Indien de Afnemer niet heeft betaald uiterlijk op de vervaldatum, dan is de Afnemer vanaf de vervaldatum automatisch en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Ingeval van verzuim, behoudt de SKV zich het recht voor de Afnemer bij de aanmaning € 6,00 administratiekosten in rekening te brengen.

10.4 Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Afnemer verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, dan is de SKV gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de incassokosten over het verschuldigde bedrag

10.5 Behoudens tegenbewijs, geldt de administratie van de SKV als doorslaggevend bewijs voor het gebruik van de Diensten en de door de Afnemer verschuldigde bedragen.

10.6 De SKV behoudt zich te allen tijde het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de Afnemer eventuele andere nog openstaande facturen inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten betaalt alvorens verder te presteren.

10.7 Alle opgenomen vergoedingen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW en andere heffingen van welke aard dan ook die van overheidswege worden opgelegd, alsook exclusief eventuele bedragen die wegens het gebruik van telecommunicatievoorzieningen of het gebruik van bepaalde Internetdiensten door de Afnemer aan derden zijn verschuldigd.

10.8 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de SKV gerechtigd om, zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijke rente aan de Afnemer in rekening te brengen.

10.9 De SKV is te allen tijde gerechtigd de in artikel 10.1 bedoelde vergoedingen te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen door de SKV aan de Afnemers worden bekend gemaakt. Artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing.

10.10 Indien de Afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst respectievelijk deze Algemene Voorwaarden is de Afnemer verplicht om aan de SKV alle ter zake gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden waaronder de kosten van rechtsbijstand, ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten overtreffen.

 

Artikel 11: Blokkering van de toegang tot Internet

11.1 De SKV is, onverminderd haar bevoegdheden tot beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst respectievelijk deze Algemene Voorwaarden. Vergoedingen op grond van artikel 10.1 zijn gedurende de periode van blokkering op normale wijze verschuldigd.

11.2 De SKV zal de blokkering opheffen indien de Afnemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en het ter zake van de deblokkering verschuldigde bedrag heeft voldaan.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de SKV onafhankelijke omstandigheid die het functioneren van de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, onmogelijk maakt, waaronder mede, doch niet uitsluitend, worden verstaan: storingen of onderbrekingen in onderdelen van de Internetinfrastructuur die niet onder direct beheer van de SKV staan, fouten van derden bij het ontwerpen van de Programmatuur, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de SKV zich overigens in verband met de Internetaansluiting of de Internetdiensten bedient, en voorts overheidsmaatregelen, storingen in de aflevering van producten en hulpmiddelen, arbeidsconflicten en door beide partijen onvoorziene technische complicaties. Een en ander voor zover de omstandigheden van dien aard zijn dat de ter beschikkingstelling van Internetdiensten via de Internetaansluiting geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan wel onevenredig kostbaar of bezwaarlijk.

12.2 Indien enige oorzaak bedoeld onder artikel 12.1 maakt dat de SKV een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet kan aanvangen, voltooien of voortzetten, zal de uitvoering van het desbetreffende deel van de Overeenkomst worden opgeschort. Tevens is de SKV alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of ten dele te beëindigen zonder dat de SKV tot enige schadevergoeding is gehouden. de SKV zal de Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 12.1.

 

Artikel 13: Duur en beëindiging van de overeenkomst

13.1 De Overeenkomst voor de diensten wordt aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden en treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van aansluiting. Na deze periode kan de abonnee de Overeenkomst opzeggen per de laatste dag van de maand waarin is opgezegd of iedere daarop volgende laatste dag van de maand.

13.2 Overeenkomsten voor overige diensten worden aangegaan voor een periode van tenminste 12 maanden met uitzondering van de TV Pluspakketten. De minimale periode voor deze pakketten is 3 maanden. Het abonnement treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van afsluiting van de overeenkomst. Na de verplichte abonnementsperiode kan de abonnee de overeenkomst opzeggen per de laatste dag van de maand waarin is opgezegd of iedere daarop volgende laatste dag van de maand.

13.3 De SKV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de Afnemer, indien:

a) De Afnemer een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en ook na een daartoe door de SKV gezonden ingebrekestelling met de nakoming van die betreffende verplichting in gebreke blijft. Een ingebrekestelling is niet vereist in die gevallen, waarin deze op grond van de wettelijke regeling niet als voorwaarde voor het intreden van verzuim is gesteld;

b) De Afnemer een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst respectievelijk deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, die zo wezenlijk is dat van de SKV in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst wordt voortgezet, waaronder overtredingen van artikel 6.1 en 8.3 van deze Algemene Voorwaarden;

c) Aan de Afnemer voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend;

d) De Afnemer failliet is verklaard of een gerechtelijke aanvraag daartoe is ingediend.

13.4 Vergoedingen die betaald hadden moeten zijn blijven in geval van ontbinding verschuldigd.

13.5 Binnen 7 dagen na beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook dient de Afnemer de door de SKV ter beschikking gestelde Programmatuur te retourneren dan wel de SKV op haar verzoek in staat te stellen deze op te (doen) halen. Tevens is de Afnemer alsdan verplicht de Programmatuur uit zijn computersysteem te verwijderen en zulks binnen de genoemde termijn schriftelijk aan de SKV te bevestigen.

 

Artikel 14: Wijziging van deze Algemene Voorwaarden en de Internetdiensten

14.1 De SKV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten dan wel de Programmatuur, Toegangscode of de benodigde apparatuur te wijzigen of aan te vullen.

De Afnemer dient hetgeen dat ten gevolge van de wijziging of aanvulling overbodig wordt bij de SKV in te leveren op de door de SKV aan te geven wijze.

14.2 Indien de Afnemer een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst op deze grond per post opzeggen. Een opzegging dient binnen twee weken na de bekendmaking als bedoeld in artikel 14.1 te zijn verzonden. In het geval van een tijdige opzegging treden de wijzigingen en/of aanvullingen niet in werking ten aanzien van de Afnemer die heeft opgezegd.

De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:

– technische wijzigingen in de aansluiting die door SKV op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;

– wijzigingen ter uitvoering van een wetswijziging; en

– wijzigingen in een Overeenkomst of Dienst op verzoek van de Afnemer.

14.3 De Afnemer zal op verzoek van de SKV alle medewerking verlenen, die van belang is voor het tot stand brengen van wijzigingen en/of aanvullingen betreffende de Internetaansluiting en/of de Internetdiensten en/of de toegangscode, zonder dat de SKV ter zake enige vergoeding is verschuldigd.

 

Artikel 15: Bijzondere bepalingen m.b.t. het kabel- glasmodem

15.1 Voor het leveren van de Service internet via de coaxkabel of glasvezel wordt gebruik gemaakt van een modem. De SKV stelt aan de Afnemer een kabelmodem ter beschikking tegen betaling van een borgsom. Het modem zal na een (telefonische) afspraak bij de Afnemer geïnstalleerd worden. De Afnemer dient het formulier “installatie glasvezel” of “installatie coax modem” voor akkoord te ondertekenen.

15.2 Het kabelmodem is en blijft eigendom van de SKV, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De Afnemer is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning of beschadiging van het modem. De Afnemer dient zelf voor het modem een inboedelverzekering af te sluiten dan wel het modem in een bestaande inboedelverzekering onder te brengen.

15.3 De Afnemer zal het modem niet aan anderen dan het personeel van de SKV of door haar aangewezen personen of instanties overhandigen. Tevens is het de Afnemer of derden, behalve op verzoek van de SKV of door haar aangewezen personen of instanties, verboden met betrekking tot het modem technische handelingen te verrichten of veranderingen aan het modem aan te brengen. Reparatie-, herstel- of omwisselkosten aan het modem komen voor rekening van de Afnemer indien het defect door hem/haar is veroorzaakt of veranderingen aan het modem met toebehoren zijn aangebracht zonder toestemming van de SKV .

15.4 Indien de SKV een defect en/of verandering aan het modem constateert hetgeen tot gevolg heeft dat het modem niet meer gerepareerd kan worden, is de Afnemer de door de SKV te bepalen waarde van het modem aan de SKV verschuldigd, indien het defect door de Afnemer is veroorzaakt of de verandering is aangebracht zonder toestemming van de SKV .

15.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient de Afnemer bij gebruik van een kabelmodem en eventueel router, deze te retourneren aan de SKV. Indien de Afnemer het kabelmodem en eventueel router niet aan de SKV retourneert is de SKV gerechtigd de waarde van het kabelmodem op de Afnemer te verhalen.

15.6 Indien gebruik gemaakt wordt van een glasvezelmodem dient deze in de woning achter te blijven, inclusief stroomadapter.

 

Artikel 16: Privacy en gegevensbescherming

16.1 SKV leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. SKV is onder meer verplicht:
– persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek; en
– te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot aftappen.

16.2. SKV gebruikt de persoonsgegevens voor:
a) levering van diensten via netwerken;
b )het berekenen, vastleggen en innen van eenmalige en terugkerende kosten voor geleverde diensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
c) direct marketing, het verzenden of bezorgen van de publicaties die op de diensten van
SKV betrekking hebben en andere informatie ten behoeve van abonnees;
d) onderhoud en beheer van het netwerk, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, eigen Afnemerbenadering en marktonderzoek; en
e) verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen

16.3 SKV neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar Netwerken en in haar bezit zijnde persoonsgegevens, rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

16.4 De persoonsgegevens van de Afnemer kunnen door SKV worden gebruikt voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Afnemer SKV te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.

16.5 SKV kan de persoonsgegevens van de Afnemer in het kader van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, exclusief direct marketingactiviteiten, verstrekken aan SKV gelieerde ondernemingen.

16.6 De verkeersgegevens van de Afnemer zullen door SKV niet worden gebruikt voor de in het tweede lid (c t/m e) van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Afnemer SKV van te voren aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Bij de verwerking van de verkeersgegevens van de Afnemer wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de Afnemer. Uitzondering kan hierop gemaakt worden wanneer het technisch noodzakelijk is en om (vermeende) fraude te voorkomen.

16.7 SKV zal de verkeersgegevens van de Afnemer niet aan SKV gelieerde ondernemingen verstrekken tenzij hiervoor door de Afnemer van te voren toestemming is verleend. Uitzondering hierop kan worden gemaakt indien het technisch noodzakelijk is om de dienst(en) te leveren, activiteiten uit te voeren zoals gemeld in lid 2 a en b, of om (vermeende) fraude te voorkomen.

 

Artikel 17: Verhuizing

17.1 Wanneer de Afnemer verhuist binnen het dekkingsgebied van de Kabelexploitant, neemt hij zijn overeenkomst automatisch mee. De Afnemer dient dit wel 1 maand vóóraf schriftelijk door te geven aan de SKV .

17.2 Bij verhuizing uit het dekkingsgebied moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van één maand. De Afnemer wordt vanaf moment van afmelding nog één maand abonnementsgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Heeft u een klacht over hoe onze overeenkomst tot stand komt of uitgevoerd wordt? Stuur ons de klacht dan eerst schriftelijk of digitaal.

18.2 Bent u consument en bent u het er niet mee eens hoe wij uw klacht hebben opgelost? Dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen. Dat kunt u alleen doen binnen 12 maanden nadat ons meningsverschil is ontstaan. Als u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen betaalt u daar klachtengeld voor.

18.3 De Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen behandelt meningsverschillen volgens een reglement. Als u daarom vraagt, krijgt u dat reglement toegestuurd. U kunt contact opnemen met de Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op degeschillencommissie.nl.

18.4 U mag ook naar de rechter. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18.5 Als wij dat nodig vinden, mogen wij ook naar de Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen of naar de rechter gaan. Als wij ervoor kiezen om naar de Geschillencommissie te gaan, informeren we u schriftelijk of digitaal. Hierbij vragen wij u of u het ermee eens bent dat ons verschil van mening door de Geschillencommissie NLconnect Internet TV en Bellen wordt beoordeeld.